Algemene Ledenvergadering 23 maart

Op woensdag 23 maart zal een Algemene Ledenvergadering gehouden geworden. Locatie: ‘t Trefpunt, Valeweg 2 in Espelo. De vergadering begint om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur inloop met koffie en thee. Bijgevoegd de agenda van de vergadering. De overige stukken kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat (secretaris@wvholten.nl)

Beemd en Bergtoer geannuleerd

Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 19 december jl van het demissionaire kabinet waarbij verzwaarde maatregelen rondom het Coronavirus werden afgekondigd, heeft de Wielervereniging besloten om de organisatie van de Beemd en Bergtoer van zondag 9 januari 2022 te ANNULEREN.

Algemene Ledenvergaderingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober zijn allerlei stukken behandeld die het afgelopen 1,5 jaar door het bestuur waren voorbereid. Door de maatregelen rondom Covid-19 was het niet eerder mogelijk om een fysieke ledenvergadering te houden. De jaarstukken van 2020 en het beleidsplan werden vastgesteld. De voorstellen rondom de hoogte van de financiële buffer, eenmalige reservering voor het jubileum 2028 en begroting 2021 werden goedgekeurd, de voorstellen rondom een contributieteruggave en het ledendividend werden niet goedgekeurd. De wijziging van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd, voor een wijziging van de statuten waren onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig. De aanwezige leden waren (nagenoeg) unaniem voor de wijziging. Op 3 november zijn de statutenwijzigingen tijdens een extra algemene ledenvergadering alsnog goedgekeurd. Tevens vond er op 6 oktober een wisseling in het bestuur plaats. Hans Dannenberg stelde zich na 3 jaar niet herkiesbaar. Anna de Jong was bereid om zijn plek in het bestuur in te nemen.