Beemd en Bergtoer geannuleerd

Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 19 december jl van het demissionaire kabinet waarbij verzwaarde maatregelen rondom het Coronavirus werden afgekondigd, heeft de Wielervereniging besloten om de organisatie van de Beemd en Bergtoer van zondag 9 januari 2022 te ANNULEREN.

Toeren met ATB jeugd rondom Lochem

Op zaterdag 28 november is er fijn gefietst met de jeugd en enkele ouders. Een ronde die prachtig door de omgeving van Lochem ging. Zo komen we de winter wel door!

De volgende tocht staat ook al weer gepland op 14 januari 2022 die ook wel bekend staat als de oliebollentocht.

Algemene Ledenvergaderingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober zijn allerlei stukken behandeld die het afgelopen 1,5 jaar door het bestuur waren voorbereid. Door de maatregelen rondom Covid-19 was het niet eerder mogelijk om een fysieke ledenvergadering te houden. De jaarstukken van 2020 en het beleidsplan werden vastgesteld. De voorstellen rondom de hoogte van de financiële buffer, eenmalige reservering voor het jubileum 2028 en begroting 2021 werden goedgekeurd, de voorstellen rondom een contributieteruggave en het ledendividend werden niet goedgekeurd. De wijziging van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd, voor een wijziging van de statuten waren onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig. De aanwezige leden waren (nagenoeg) unaniem voor de wijziging. Op 3 november zijn de statutenwijzigingen tijdens een extra algemene ledenvergadering alsnog goedgekeurd. Tevens vond er op 6 oktober een wisseling in het bestuur plaats. Hans Dannenberg stelde zich na 3 jaar niet herkiesbaar. Anna de Jong was bereid om zijn plek in het bestuur in te nemen.

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 oktober 2021 (aanvang 20:00 uur) zal een Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Vergaderlocatie is het Trefpunt (Valeweg 2, 7451 KK Holten). Tijdens de ALV zullen o.a. wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement besproken worden. Bijgevoegd de volledige agenda van de vergadering. De overige stukken voor de vergadering zijn per mail naar de leden verstuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunnen de stukken alsnog bij het secretariaat (info@wvholten.nl) opgevraagd worden. Agenda