Algemene Ledenvergaderingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober zijn allerlei stukken behandeld die het afgelopen 1,5 jaar door het bestuur waren voorbereid. Door de maatregelen rondom Covid-19 was het niet eerder mogelijk om een fysieke ledenvergadering te houden. De jaarstukken van 2020 en het beleidsplan werden vastgesteld. De voorstellen rondom de hoogte van de financiële buffer, eenmalige reservering voor het jubileum 2028 en begroting 2021 werden goedgekeurd, de voorstellen rondom een contributieteruggave en het ledendividend werden niet goedgekeurd. De wijziging van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd, voor een wijziging van de statuten waren onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig. De aanwezige leden waren (nagenoeg) unaniem voor de wijziging. Op 3 november zijn de statutenwijzigingen tijdens een extra algemene ledenvergadering alsnog goedgekeurd. Tevens vond er op 6 oktober een wisseling in het bestuur plaats. Hans Dannenberg stelde zich na 3 jaar niet herkiesbaar. Anna de Jong was bereid om zijn plek in het bestuur in te nemen.