Algemene Ledenvergaderingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober zijn allerlei stukken behandeld die het afgelopen 1,5 jaar door het bestuur waren voorbereid. Door de maatregelen rondom Covid-19 was het niet eerder mogelijk om een fysieke ledenvergadering te houden. De jaarstukken van 2020 en het beleidsplan werden vastgesteld. De voorstellen rondom de hoogte van de financiële buffer, eenmalige reservering voor het jubileum 2028 en begroting 2021 werden goedgekeurd, de voorstellen rondom een contributieteruggave en het ledendividend werden niet goedgekeurd. De wijziging van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd, voor een wijziging van de statuten waren onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig. De aanwezige leden waren (nagenoeg) unaniem voor de wijziging. Op 3 november zijn de statutenwijzigingen tijdens een extra algemene ledenvergadering alsnog goedgekeurd. Tevens vond er op 6 oktober een wisseling in het bestuur plaats. Hans Dannenberg stelde zich na 3 jaar niet herkiesbaar. Anna de Jong was bereid om zijn plek in het bestuur in te nemen.

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 oktober 2021 (aanvang 20:00 uur) zal een Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Vergaderlocatie is het Trefpunt (Valeweg 2, 7451 KK Holten). Tijdens de ALV zullen o.a. wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement besproken worden. Bijgevoegd de volledige agenda van de vergadering. De overige stukken voor de vergadering zijn per mail naar de leden verstuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunnen de stukken alsnog bij het secretariaat (info@wvholten.nl) opgevraagd worden. Agenda

WVH Zwaairit 2021

Op zondag 18 juli gaan we als WVH weer voor het eerst in clubverband op pad in 2021.

Het betreft een hele leuke gravelrit door de mooie omgeving van ons dorp. Hierdoor kan iedereen meedoen en de afstand fietsen die hem of haar goed dunkt.

Hoe werkt het:

  • Maak een team/duo of geef jezelf op
  • Je krijgt van mij een gpx-bestand en je mag ergens rond de klok van 9.00 uur starten en de route oppakken vanaf het punt wat jou het beste uitkomt. (Houd je wel aan de aangegeven rijrichting van het gpx-bestand)
  • De route kent een totale lengte van 45km maar je blijft binnen schootsafstand van het dorp. Je bent dus vrij om deze in te korten, of verlengen als dat gewenst is.
  • Onderweg kom je medeleden tegen, ZWAAI of groet op welke manier ook en knoop vooral een praatje aan.

Wat heb je nodig:

  • De route is heel goed te fietsen op een MTB of gravelbike, wanneer de zandpaden er goed bijliggen is het waarschijnlijk ook op een gewone fiets te doen maar dat laat ik even aan jullie zelf over.
  • Een goed humeur
  • Natje en droogje, dit laten we deze keer nog even aan jullie zelf over.

Hopende op een hoge opkomst train ik mijn zwaaiarm alvast en hoop velen van jullie te treffen op 18 juli, ergens rondom Holten.

Namens de Toertochtcommissie, Wim Nijkamp